Частини суходолу

Визначення

Материки — найбiльшi частини суходолу, з усiх бокiв оточенi океанами й морями: Євразiя, Африка, Пiвнiчна Америка, Пiвденна Америка, Антарктида, Австралiя.

Пiвострiв — дiлянка суходолу, iз трьох бокiв оточена водою, а з четвертого з’єднана з масивом суходолу. Наприклад, Аравiйський пiвострiв, Iндостан. Острiв — порiвняно невелика дiлянка суходолу, з усiх бокiв оточена водами океану або моря. Наприклад, острiв Гренландiя, Магадоскар тощо.

Last updated