Comment on page

Природнi ресурси материкiв та океанiв

Визначення Природнi ресурси — компоненти природи, якi людина використовує у своїй господарськiй дiяльностi.
Люди здатні використати природні багатства за дуже короткий час, а природа не може їх швидко відновити. Тому людям необхідно здійснювати збереження, охорону, заощадливе використання природних багатств.
Природні ресурси:
  • Мінеральні ресурси — мінеральні утворення органічного і неорганічного походження. Залежно від того як їх використовують, розрізняють рудні і нерудні, а також паливні корисні копалини.
  • Земельні ресурси — землі, які можуть бути використані. Такі землі використовують під забудівлю, для вирощування сільськогосподарських культур, прокладання доріг тощо.
  • Водні ресурси — поверхневі та підземні джерела води, а також води морів, океанів та льодовиків, придатні для використання. Прісна вода здебільшого зберігається в льодовиках. Нині для людини головним джерелом прісної води залишаються річки. Одним з найбільших споживачів води є сільське господарство і промисловість, а також теплові електростанції.
  • Біологічні ресурси — це рослини і тварини, які можуть бути використані. Вони є джерелом продуктів харчування, сировини для виготовлення одягу, ліків тощо.
  • Кліматичні ресурси включають в себе вологу, енергію сонця та вітру.
Природні ресурси поділяють на відновні та невідновні.
Визначення
Вiдновнi природнi ресурси — ресурси рiк, озер, морiв, океану, сонячна енергiя, енергiя вiтру, рослинний i тваринний свiт тощо. Невiдновнi природнi ресурси — ресурси природи, що зовсiм не вiдновлюють свого кількісного і якісного стану пiсля використання їх або вiдновлюють його протягом тривалого часу. Належать до вичерпних природних ресурсiв, куди включають бiльшiсть корисних копалин (руди, вугiлля, нафта, горючi сланцi, мiнеральнi будiвельнi матерiали тощо).