Бiосфера

Біосфера та її складові

Визначення Бiосфера — оболонка Землi, в якiй мешкають живi органiзми.

Вона охоплює нижню частину атмосфери (20 км), усю гідросферу та верхню частину літосфери (3 км).

Визначення

Навколишнє середовище — сукупнiсть живої та неживої природи, яка постiйно змiнюється.

Середовище життя — природне оточення групи органiзмiв. Екосистема — це сукупнiсть живих органiзмiв, якi пристосувалися до спiльного проживання в певному середовищi iснування, утворюючи з ним єдине цiле. Прикладом екосистеми є будь-яке озеро, лiс, степ, болото тощо.

Last updated