Клiматичні пояси

Визначення

Клiматичнi пояси — величезнi територiї, в межах яких основнi показники клiмату майже однаковi.

Клiматична область — частина клiматичного поясу, над якою панують певнi повiтрянi маси.

Клiматичнi карти — географiчнi тематичнi карти, на яких за допомогою умовних знакiв показано особливостi певної територiї. Цi карти складають за результатами багаторiчних спостережень.

Карта кліматичних поясів

В основу виділення кліматичних поясів учений-кліматолог Борис Алісов поклав назви панівних типів повітряних мас. Виділяють 13 кліматичних поясів, які майже симетрично змінюються щодо екватора. Помірний, субтропічний і тропічний кліматичні пояси поділяються на кліматичні області, що формуються завдяки чергуванню на земній поверхні материків та океанів.

Кліматичні пояси бувають:

Основні — характеризуються пануванням протягом року одного типу повітряних мас: екваторіальний, два тропічні, два помірні, арктичний, антарктичний.

Перехідні — характеризуються зміною повітряних мас двічі на рік: два субекваторіальні, два субтропічні, субарктичний, субантарктичний.

Клiматографiчнi чинники:
Екваторiальний Панують екваторiальнi повiтрянi маси. Переважають висхiднi рухи повiтря. Низький атмосферний тиск. Високi середнi температури повiтря ( ...) протягом року. Велика кiлькiсть опадiв (2000-3000 мм на рiк).
Субекваторiальний Улiтку панують екваторiальнi повiтрянi маси, взимку — тропiчнi. Два чiтко вираженi клiматичнi сезони: вологий (панують екваторiальнi повiтрянi маси) та сухий (переважають тропiчнi повiтрянi маси).
Тропiчний Панують тропiчнi повiтрянi маси. Переважають низхiднi рухи повiтря. Переважнi вiтри – пасати. Високий атмосферний тиск. Високi середнi температури повiтря (улiтку , взимку ...). Мiнiмальна кiлькiсть опадiв, якi розподiляються нерiвномiрно.
Субтропiчний Улiтку панують тропiчнi повiтрянi маси, взимку — помiрнi. Змiна клiматичних сезонiв: лiто сухе i жарке, зима прохолодна й волога.
Помiрний Панують помiрнi повiтрянi маси. Переважають захiднi вiтри. Утворюються фронтальнi процеси, циклони, антициклони. Чiтко вираженi чотири пори року. Значнi амплiтуди температур найтеплiшого й найхолоднiшого мiсяцiв року. Кiлькiсть опадiв залежить вiд вiддаленостi територiї вiд океану. У цих поясах, особливо в пiвнiчному, видiляють кiлька рiзновидiв клiмату: морський, континентальний, рiзкоконтинентальний та мусонний, що пов’язано з розташуванням територiї на узбережжi чи всерединi материка.
Субарктичний (субантарктичний) Улiтку панують помiрнi повiтрянi маси, взимку — арктичнi (антарктичнi). Лiто коротке, вiдносно вологе, прохолодне, зима сувора й суха.
Арктичний та антарктичний Арктичнi (антарктичнi) повiтрянi маси. Переважають пiвнiчно-схiднi (пiвденно-схiднi) вiтри. Високий атмосферний тиск. Вiд’ємнi середнi температури повiтря протягом року. Незначна кiлькiсть опадiв. Сталий снiговий покрив.